تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

فصل چهارم : راهبردها و اقدامات ملی براي توسعة علم و فناوری در کشور


4-1 راهبردهای کلان توسعة علم و فناوری در کشور

راهبرد كلان 1:اصلاح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت، در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کلان
راهبرد كلان2 : توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، براي شكوفايي و توليد علم و فناوري بر مبناي آموزههاي اسلامي از طريق توسعه و تعميق و به‌كارگيري مؤلفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
راهبرد كلان3 :جهت دادن چرخة علم و فناوري و نوآوري به ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد 
راهبرد كلان4 :نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر اخلاق و دانش بر اساس الگوهاي ايراني- اسلامي در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي- امنيتي
راهبرد كلان5 : نهادينه كردن نگرش اسلامي به علم و تسريع در فرايندهاي اسلامي شدن نهادهاي آموزشي و پژوهشي
راهبرد كلان6 : نوسازی نظام تعليم و تربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسلامي و تحقق اهداف كلان نقشه
راهبرد كلان: 7جهتدهي آموزش، پژوهش، فناوري‏ و نوآوري به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي
راهبرد كلان8 : تربيت و توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهای متقي و  کارآفرین و خودباور و خلاق و توانا در توليد علم و فناوري و نوآوري  متناسب با ارزشهاي اسلامي و نيازهاي جامعه
راهبرد كلان8 :   تعامل فعال و اثرگذار در حوزة علم و فناوري با کشورهاي ديگر بهويژه كشورهاي منطقه و جهان اسلام 
راهبرد كلان10 : متحول‌سازي و ارتقاي کمّی و کیفی علوم انسانی و هنر مبتني بر معارف اسلامي 
راهبرد كلان11 : جهت‌دهي به چرخة علم و فناوري و نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر در حوزة علوم پزشكي و سلامت
راهبرد كلان12 : جهت‌دهي به چرخة علم و فناوري و نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر حوزة فني و مهندسي
راهبرد كلان13 : توسعه و تعميق و تقويت آموزش و پژوهش در حوزة علوم پايه
 
 
4-2 راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهاي كلان توسعة علم و فناوري در كشور:
 
راهبرد كلان 1:
 اصلاح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت، در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کلان
راهبردهاي ملي:
1.  سیاستگذاری و ارتقاي هماهنگی و همافزايي در بخشهاي مختلف کشور براي اجرایی کردن نقشة جامع علم و فناوري؛
2.   همسوكردن سياستهاي توسعة صنعتي و اقتصادي كشور، بهويژه برنامههاي پنجساله توسعه، با سياستهاي كلان توسعة علم و فناوري در كشور؛
3.  تعيين حدود مديريت و مالكيت نهادهاي مرتبط با حوزة علم و فناوري ؛
4.  ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه‌های علم و فناوری؛
5.  بازنگري، اصلاح، يکپارچهسازي، سادهسازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات نظام علم و فناوري کشور؛
6.   اصلاح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري ملي و تعيين استاندارد ‌هاي بومي در حوزه علم و فناوری در چارچوب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور؛
7.  ساماندهی نظام تأمین مالی توسعة علم و فناوری؛
8.  سازماندهي نظامهاي حرفهاي مبتني بر دانش علمي و فني براي ادارة واحدهاي اقتصادي ـ اجتماعي و نهادينه كردن فرهنگ مهارتگرايي و پژوهشمحوري و كارآفريني در نظام علم و فناوري و نوآوري؛
9.  ايجاد هماهنگی در سياستگذاري و برنامهريزي در بين دورة آموزش رسمی عمومي، آموزش مهارتی و حرفه‌ای و آموزش عالي به منظور تداوم فرايند فعاليتهاي تعليم و تربيت؛
10. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشترک شورایعالی حوزه‌های علمیه و شورایعالی انقلاب فرهنگی بمنظور ساماندهی و ارتقای تعامل حوزه و دانشگاه در تولید و توسعة علم در پرتو آموزه‌های اسلامی؛
11. ايجاد هماهنگي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي در کشور و كاهش شكاف ميان آنها.
اقدامات ملي :
1.  طراحی سازوکار لازم برای سیاستگذاری اجرایی، اجرایی کردن نقشة جامع علمی، تصویب و ابلاغ برنامه‌های ملی و نظارت و ارزیابی‌های مربوطه؛(1)[1]
2.  ايجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهای ذیربط در علم و فناوری و تکمیل نهادهای مرتبط با چرخة علم و فناوری؛(1)
3.  توانمندسازي بخش غيردولتي در نظام علم و فناوري و کاهش تصديگري دولت همزمان با تقويت ابعاد نظارتي آن؛(3)
4.  افزایش سهم وقف و خیریه در توسعه و پشتیبانی از مؤسسات و نهادهای علم و فناوری؛(3)
5.  ثبت و اعتبار سنجی مالکیت فکری در حوزۀ علم و فناوری در قوۀ مجریه؛(4)
6.  ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها در قوۀ قضائیه؛(3و4)
7.  ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار؛(4)
8.  اصلاح و ترمیم و تکمیل نظام پشتیبان ثبت اختراع و اکتشاف از جمله دفاتر خصوصی تنظیم و پیگیری حقوقی ثبت اختراع و اکتشاف، دفاتر خصوصی تحلیل اختراع و اکتشاف؛ و مراکز اطلاع رسانی فناوری؛(4)
9.  تقویت و ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری در عرصة مقالات علمی و کتب علمی و پایان‌نامه‌ها و ثبت اختراعات و نرم‌افزارهای فنی و تخصصی(4)
10. ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری با حفظ وظایف برنامه‌ریزی و نظارت برای دولت و ارایة خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر‌دولتی و بومی‌کردن استانداردها و تدوین استانداردهای جدید با مشارکت نهادهای علمی و مدنی و دانش بنیان؛(6)
11. طراحي نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام‌های جامع رتبهبندي و تضمين کيفيت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری با تأكيد بر حفظ حقوق متقاضیان و شفافسازي و رونق بازار عرضه و تقاضا؛(6)
12. ساماندهی و پوياسازي و تسهیل نظام تأمين مالي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با حفظ ارزشها و رعایت استانداردهای مربوطه؛ (7)
13. افزایش نقش و سهم دولت در حمایت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادين با تاکید بر بهره‌برداری از نتایج آنها؛(7)
14. هدفمند كردن اعتبارات پژوهشی و تسهيل سازوکارهاي مالي به منظورتوسعة پژوهش‌های تقاضامحور؛(7)
15. استفاده از سازوكارها و مشوقهاي مالي متنوع از جمله معافيت مالياتي، کمک، وام، معافيتهاي گمرکي و تعرفهاي براي تقويت نقش بخش خصوصي و بنگاههاي نوآور در حوزه علم و فناوری؛(7)
16. ساماندهی بودجة دستگاهها و شرکتهای دولتی و الزام آنها به تامین منابع مورد نیاز پژوهشها درجهت تحقق اهداف و شاخص‌های نقشة جامع؛(7)
17. حمایت از ایجاد و توسعة و تامین بهنگام منابع نهادهای مالی نظام علم و فناوری و نوآوری، از جمله صندوقهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر، صندوق‌های توسعة فناوری، شرکتهای تامین سرمایه و بانک‌های توسعة فناوری و نوآوری؛ (7)
18. ایجاد بازار فرابورس مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت از ورود آنها به بازار بورس؛(7)
19. ایجاد شبکة‌ هماهنگی و همکاری فعالیتهای مالی بین نهادهای تامین مالی علم و فناوری؛(7)
20. ايجاد تسهيلات قانوني براي افزايش سرمايهگذاري بخش غيردولتي در تحقيق و توسعه و ارتقاي سهم اعتبارات پژوهشي بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي؛(7)
21. سياستگذاري و برنامه‌ریزی مشترك و متمركز تربيتي براي رسانهها و نهادها و مراكز موثر بر تربيت بهمنظور همسويي با نظام رسمي آموزش و پرورش؛(11)
 
 
راهبرد كلان 2
توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد براي شكوفايي و توليد علم و فناوري بر مبناي آموزههاي اسلامي از طريق توسعه و تعميق و به‌كارگيري مؤلفههاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
راهبردهاي ملي:
1.  تقويت نگاه ديني به مقولۀ علم و علمآموزي و فريضه قلمدادكردن آن و گسترش و ترويج آموزههاي قرآن كريم و معصومين(عليهمالسلام) در تربيت علمي و آداب تعليم و تعلم؛
2.  توسعة فرهنگ مطالعه و تتبع و تحقيق؛ تقويت روحية پرسشگری و حقیقت جوئی و يادگيري مادامالعمر در سطح عموم و استفاده از يافتههاي تحقيقاتي و علمي در زندگي روزمره به صورت عاملي براي توسعة اجتماعي و بهبود زندگي؛
3.  فرهنگسازي عمومی براي تقويت جنبش نرمافزاري و توليد بومي علم در جامعه و ارتقاي آگاهيهاي علمي عمومي در ابعاد مختلف فرهنگي و سياسی و اقتصادي؛
4.  ارتقاي منزلت و صلاحيت حرفهاي و مرجعيت علمي و اجتماعي معلمان، استادان، پژوهشگران و فناوران؛
5.  گسترش فضاي توليد علم و فكر با حمایت از كرسيهاي آزادانديشي و نظريهپردازي و کانونهای تفکر و مناظرات علمي مبتنی بر جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛
6.  ارتقای سطح مشارکت دانشمندان و نقش‌آفرینان در عرصة علم و فناوری در ایفای رسالتهای اجتماعی و تعمیق و ترویج و احترام به ارزش‌های اصیل اسلامی و ایرانی و اخلاق حرفه‌ای و بهره برداری از ذخایر غنی فرهنگی؛
7.  استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری در کشور؛
اقدامات ملي:
1.  ایفای نقش فعال‌تر مساجد به عنوان پایگاههای علمی و فرهنگی در ترویج و انتشار علم در سطح عموم مردم؛(1)
2.  ساده‌سازی زبان علم برای عموم مردم و تولید واژگان مناسب لازم به منظور نهادينه كردن فرهنگ استفاده از علم و دستاوردهاي علمي در زندگي؛(2)
3.  افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه‌های عمومی و مجازی در مناطق مختلف و حمایت از تولید و انتشار این منابع همسو با نظام علم و فناوری و نوآوری کشور؛(2)
4.  به‌کارگیری فنون علمی و خلاقانه در روش‌های تعلیم و تربیت و تدوین متون درسی بخصوص در آموزش و پرورش به منظور ترویج تفکر خلاق علمی از پایین ترین سنین؛(2)
5.  تقویت انگیزه‌های معنوی و مادی براي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفههاي معلمي، استادي، پژوهشی و فناوری؛(4)
6.  حل مشکلات اجتماعی و معیشتی معلمان و پژوهشگران به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای فعالیتهای علمی؛(4)
7.  طراحی ساز و کار اجرایی و تعیین متولی تدوین، ترویج و نظارت بر اخلاق حرفه‌ای و معیارها و ضوابط رفتاری در محیط‌های علمی و پژوهشی؛ (6)
8.  نهادينهسازي تعهد و انضباط اجتماعي و قانونمداري و روحیه تلاش براي گسترش عدالت و رفاه و سلامت جامعه در دانشآموختگان با مشارکت معلمان و استادان؛ (6)
9.  اختصاص بخش مهمی از برنامه‌های رسانة ملی به موضوعات علمی و فناوری با زبان ساده و عامه‌فهم؛(7)
10. طراحی و اجرای مناظرات علمی در رسانه‌های عمومی با موضوعات تخصصی در حوزة علم و فناوری و حمایت از کرسی‌های آزاد ‌اندیشی و نظریه‌پردازی و نقد و مناظره؛(7)
11. انتخاب برترین رسانه‌های عمومی بر مبنای میزان توجه به علم و فناوری و تخصیص جوایز جشنواره‌ها و حمایت دولتی بر مبنای آن؛(7)
 
راهبرد كلان 3
جهت دادن چرخة علم و فناوري و نوآوري به ايفاي نقش مؤثرتر در اقتصاد
راهبردهاي ملي:
1.  ترويج فرهنگ كسبوكار دانشبنيان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاي توانايي علمي و فناوري و مهارتي افراد با تأکید بر نيازهاي جامعه و ايجاد آمادگي جهت پذيرش مسؤوليت‌هاي شغلي؛ 
2.   افزايش نقش علم و فناوري در توانمندسازي و ارتقای بهرهوري در بخش‌های صنعتي و تولیدی و خدمات تخصصي و عمومي ؛
3.  تسهيل و کارآمدسازی فرايند عرضه و تقاضا و انتقال و انتشار علم و فناوري و توسعة زيرساختهاي رقابتپذيري در توليدات فناوری و خدمات و محصولات مربوطه؛
اقدامات ملي:
1.  تبیین و ترویج آموزه‌های دینی در خصوص قداست و فریضه بودن کسب‌وکار متقن و دانش‌بنیان؛(1)
2.  ساماندهی و رتبهبندی مؤثرتر انجمن‌های علمی و شركتهای دانش‌بنیان و مؤسسات پژوهشي غیردولتی و حمایت از ارجاع كار به آنها؛(1)
3.  حمایت از توسعة آموزش مهارتهای پيشرفته با مشارکت بخش خصوصی، به منظور افزايش سهم کشور از بازارهاي بين‌المللی؛(1)
4.  حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاههاي اقتصادي در توليد و تجاريسازي علم و فناوري؛(2)
5.  الزام دستگاهها و سازمانهای اجرایی براي شناسایی و ساماندهی و بهرهگیری مناسب از دستاوردهای علمی و فناوری کشور؛(2)
6.  حمایت از بازارسازي براي محصولات نوآورانه به ویژه از طريق اولویت‌دهی به محصولات و خدمات داخلی در خريدهاي دولتي، اطلاع‌رسانی درمورد نیازهای آینده آنها و حمایت از استقرار شرکتهای علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور توسعة صادرات؛(2)
7.  تسهیل مراحل راهاندازی و فعالیت شرکتهای دانشبنیان اعم از أخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آنها در شهرها؛(3)
8.  ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن‌بازارهای تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور؛(3)
9.  حمایت از ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان "ایده تا بازار" و نهادهای واسط حقوقی، مالی، فنی و اداری در موضوعات اولویت‌دار علم و فناوری؛(3)
10. کمک به بازاریابی و صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه شرکتهای دانش‌بنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوقهای صادراتی و حمایت از ایجاد سازوکارهاي تبليغاتي براي بازاریابی و توسعۀ شرکتهای واسط بازرگانی و پشتیبانی؛(3)
11. تدوین سازوکار‌های حقوقی و تشویقی دانشگاهها و پژوهشگاهها برای فروش دستاوردها و ایجاد انتفاع برای دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و محققان نظیر حمایت از ایجاد شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت سهامی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛(3)
12. حمایت از توسعۀ مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی؛(3)
13. پشتیبانی از تعامل بخشهاي تحقيقاتي و صنعتي از طریق حمایت از شکل‌گیری نهاد تحقیق و فناوری ملی(RTI)، ایجاد و گسترش مراكز انتقال و تجاريسازي فناوری و دریافت خدمات و محصولات فناوری تحت مجوز (لیسانس) مؤسسات معتبر داخل؛(3)
14. اختصاص بخشی از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای بزرگ کشور به انتقال و آموزش فناوری و الزام مدیریت این طرحها به تدوین پیوست فناوری و مستندسازی فناوریهای انتقالی با محوریت واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بانک اطلاعات این فناوریها؛(3)
 
راهبرد كلان 4
 نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر اخلاق و دانش بر اساس الگوهاي ايراني- اسلامي در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي- امنيتي
راهبردهاي ملي:
1.  پياده‌سازي فرايند مديريت دانش و اطلاعات در نهادها و دستگاه‌های مختلف؛
2.  ارتباط مستمر و همافزا در بين سه جريان توليد و انتشار و كاربرد و توسعة دانش و تقويت فرايند تبديل ایده به محصول؛
3.  ساماندهی و تسهیل مشاركت دانشمندان در نظام تصميمگيري كلان كشور و نهادينه‌سازی فرهنگ پژوهش و ارزيابي و نظارت در سطوح مختلف تصميمگيري؛
4.  ساماندهی و تقویت انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقاي مشارکت در تصمیم سازی‌ها و توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوری؛
5.  ارتقای کیفی و کمی همایش‌های علمی و نشست­ها و مجامع علمی معتبر داخلی با رویکرد دست‌یابی به تحقق مرجعیت علمی؛
6.  رصد و پایش و آینده­نگاری علم و فناوری و نوآوری و نیازهای بازار.
اقدامات ملي:
1.  استقرار نظام مديريت دانش و تقویت سازوکارهای تبديل دانش ضمني به دانش صريح و انتشار و استفاده از آنها به ویژه با تقويت زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ (1)
2.  حمایت از ایجاد و توسعۀ شبکه‌های تحقیقاتی و فناوری به منظور افزایش تعاملات و تسهیل انتقال و انتشار دانش؛(2)
3.  تقویت و انسجام بخشی به نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور با مأموریت استانداردسازی و اصلاح فرآیندهای تولید، ثبت، داوری و سنجش و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه برای رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و فناوری، مقالات، مجلات و کتب علمی و اختراعات و اکتشافات پژوهشگران؛ (2)
4.  رتبه‌بندی و ساماندهی انتشارات علمی و تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ؛(2)
5.  طراحی ساز‌وکار لازم براي بهره‌مند ساختن سیاستگذاری‌ها و برنامهريزيها و تصميمگيريهای کلان کشور از پژوهش‌هاي تأييدشده در مراجع معتبر علمی از جمله فرهنگستانها و مؤسسات و کانون‌های تفکر و انجمن‌های علمي مرتبط؛ (3)
6.  اصلاح مقررات واگذاری طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و فناوری ملی در راستای اولویت دادن به مؤسسات پژوهشی و فناوری داخلی؛(3)
7.  اولویت‌دهی به میزان مشارکت در برنامه‌ریزی‌های ملی، میزان اثر بخشی در توسعة علم و فناوری، و افزايش کمیت و کیفیت برنامه‌های ترویجی در حوزه علم و فناوری در شاخصهای ارزیابی و رتبه‌بندی انجمن‌ها و جمعیت‌های مردمي؛(4)
8.  حمایت از برگزاری ‌همایش‌های تخصصی توسط انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی به ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار و تسهیل واگذاری نشریات علمی و تخصصی به آنها؛(4)
9.  تسهیل و تشویق حضور و مشارکت دانشمندان در همایش‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های اولویت­دار؛(5)
10. ایجاد نهادهای رصد علم و فناوری در حوزه‌های اولویت‌دار با مشارکت انجمن‌های علمی و مراکز دانشگاهی و مؤسسات غیردولتی؛(6)

 راهبرد كلان5
 نهادينه كردن نگرش اسلامي به علم و تسريع در فرايندهاي اسلامي شدن نهادهاي آموزشي و پژوهشي
راهبردهاي ملي:
1.  نهادینهسازی نگرش اسلامی در برنامه‌ها و متون آموزشی؛
2.   توسعة فضای تعامل فکری دانشمندان علوم دینی و سایر علوم؛
3.  تعامل مؤثر و سازندة نهادهاي علمي حوزوي و دانشگاهي به منظور تقویت نگرش اسلامی به علم و بازسازی تمدن نوین اسلامی؛
4.  ارتقای سطح آگاهی و اعتقاد و رفتار اسلامی در فعالان و نهادهای عرصة علم و فناوری و اسلامی شدن نمادها در مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛
اقدامات ملي:
1.  بازنگری برنامهها و محتواهای آموزشي بر اساس مباني نظری و ارزشی و نگرش اسلامی؛ (1)
2.  حمایت از پژوهش و تولید محتوا و تدوین برنامه‌های آموزشی برای تبيين ارتباط علوم طبیعی و علوم جديد با آموزههاي ديني و نگرش توحیدی؛ (1)
3.  حمایت از پژوهش‌ها و مطالعات برای شناسایی نگرشهای غیراسلامی از قبیل اومانيستي و سكولاريستي در متون آموزشی و اصلاح آنها بر اساس آموزه‌های اسلامی؛ (1)
4.  تدوين تاريخ علوم طبيعي و رياضي در دورة تمدن اسلامي و معرفي دانشمندان مسلمان و آثار آنان در رشتههاي مربوطه؛ (1)
5.  ارتقای همکاری نظام‌مند حوزه های علمیه و دانشگاهها و آموزش و پرورش در فرایند برنامه ریزی آموزشی و تالیف کتب درسی به منظور تعميق تعاليم ديني و تقويت ابعاد تربيتي ؛ (1)
6.  حمایت از برگزاری نشست‌ها و هم اندیشی‌های مشترک ميان دانشمندان علوم انسانی و علوم پایه و طبيعي با دانشمندان علوم دینی براي بررسي چالشهاي حوزة علم و دين؛ (2)
7.  حمايت از شبكه سازي دانشمندان و مؤسسات تحقیقاتی ديني در حوزههاي مختلف دانش خصوصاً علوم انساني؛ (2)
8.  حمایت از تأسيس پژوهشکدههاي بین رشته‌ای ماموریت‌گرا در حوزه‌های دین و علم با حضور محققان حوزه و دانشگاه؛ (3)
9.  حمایت از حضور مؤثر و نظاممند مدرسین حوزه در دانشگاه و بالعکس، به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و تقویت تعاملات فكري؛ (3)
10. طراحی برنامه‌های ترویجی هدفمند به منظور ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني و سياسي و اجتماعي و فرهنگ عفاف در فعالان عرصة علم و فناوری مطابق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و متناسب با رشتة تخصصي و علايق و تجارب آنان؛ (4)
11. ایجاد سازوکار براي توأم ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي با نقش تربيتي و اخلاقي آنان در مراكز آموزش عالی و پژوهشی؛ (4)
12. نظام‌مندكردن و تدوین ضوابط مناسب برای فعاليتهاي سياسي و فرهنگي دانشجويان و اعضای هیأت علمی به منظور ارتقاي معرفت و انديشة ديني؛ (4)
13. رعایت ویژگی‌های معماری اسلامی و ملی در طراحی فضاهای کالبدی نهادها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛ (4)
 
راهبرد كلان6
نوسازی نظام تعليم و تربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسلامي و تحقق اهداف كلان نقشه
راهبردهاي ملي:
1.  هدفمند‌سازی حمایت مالی و سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد دولت در آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی؛
2.  انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت و اعتبار سنجی در نظام آموزش عالي کشور؛
3.  طراحی الگوی گسترش آموزش عالي کشور متناسب با حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری، نوع مؤسسات، اوضاع اقليمي و نيازهاي جامعه و اشتغال فارغالتحصيلان مبتنی بر نقشۀ جامع علمی کشور؛
4.  ارتقاي بهرهوري مؤسسات آموزشي عالی و پژوهشي در چارچوب نظام تعلیم و تربیت اسلامی؛
5.  افزایش دسترسی همگاني به آموزش ؛
6.  ارتقای بهره ‌وری و تقویت بنیه مالی نظام آموزش و پرورش؛
7.  تحول در نگرش‌ها و روش‌ها و محتواهاي آموزشي بر اساس جهان‌بینی و تعلیم و تربیت اسلامی به منظور ارتقای توانایی‌ها و تقويت تفكر منطقي و خلاق و جستجوگر در دانشآموزان و دانشجویان منطبق با آموزه‌های اسلامی در زمینه‌های فردي و خانوادگي و اجتماعي؛
8.  بالا بردن توان مديريت منابع انساني و ارتقاي صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان؛
9.  اصلاح و تقویت سازوکار مدیریت مدارس به منظور ارتقای کارآمدی آنها؛
10. ارتقاي نقش و جايگاه خانواده در تعليم و تربيت؛
اقدامات ملي:
1.  تدوین طرح جامع ساماندهی هدفمند سرمایه‌گذاری دولت در آموزش عالی به منظور شفاف سازی هزینه‌های تمام شده تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی و ارتقاي کارآمدی آنها؛ (1)
2.  افزایش استقلال مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مدیریت امور اداری، منابع مالی، در‌آمدها و هزینه‌ها از طریق افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری هیأت‌های امنای آنان؛ (1)
3.  تقويت نظام راتبه (بورس) تحصیلی دانشجویان مستعد به منظور ارتقای نظام آموزش عالی کشور؛ (1)
4.  هدايت منابع و بودجههاي آموزشي و پژوهشي به سوي نيازها و مأموریت‌های ملي؛ (1)
5.  اصلاح و تدوين نظام برنامهريزي آموزشي و پژوهشي بر اساس مباني اسلامي با توجه به نيازهاي واقعی جامعه و نهادهای متقاضی در کشور؛(2)
6.  استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالي كشور به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی در سطوح سیاستگذاری و نظارت و اجرا؛ (2)
7.  حمایت از مشارکت مردم و نهادهاي عمومي و غيردولتي و همچنین گسترش فرهنگ وقف در حوزة آموزش عالي با حفظ کارکردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت؛ (2)
8.  توسعة فرهنگ پژوهش و كارآفريني در آموزش عالی و برقراري تعامل فعال با نهادها و بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي در برنامه‌ریزی‌های آموزشی؛ (2)
9.  ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی و اعتبارسنجی و تضمين کيفيت در نظام آموزش عالی تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛(2)
10. تقويت نظارت و اعمال سياستهاي آموزشي و پژوهشي كشور در دانشگاهها، خصوصاً دانشگاههاي غيردولتي؛(2)
11. ساماندهی و توسعة قطبهاي علمي از جمله قطب‌های مشترک بین حوزه و دانشگاه، به منظور انجام فعاليتهاي علمی ويژه و مأموریت‌گرا در حوزههاي اولويتدار؛ (2)
12. اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز و تقویت دوره‌های پسادکتری به منظور گسترش مرزهاي دانش و احراز رتبههای ممتاز در رتبهبندي جهاني؛(2)
13. جهتدهي دانشگاههاي برتر کشور به اهتمام بيشتر در دوره‌های تحصيلات تکميلي؛(3)
14. رصد دائمی ظرفیت‌های محیطی و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت دانشگاه ‌ها در مقاطع و حوزه‌های مختلف علمی متناسب با رتبۀ علمی آنها و نیازهای حال و آینده بر اساس اصول و ملاحظات آمایش سرزمین؛ (3)
15. ارتقای نقش مناسب زن و مرد در خانواده و جامعة اسلامی با اصلاح سازوکار جذب و هدایت تحصیلی دانشجویان؛ (3)
16. تخصیص منابع به مؤسسات آموزشی و پژوهشی با لحاظ نمودن اصول تمرکز‌‌زدایی و مأموریت‌گرایی در موضوعات مورد نیاز هر منطقه کشور؛(3)
17. حمايت از شكلگيري و توسعة مؤسسات آموزشی غيردولتي مبتني بر اهداف و ارزشهاي نقشة جامع علمی کشور؛ (3)
18. ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعۀ رقابت سالم در فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ (4)
19. ترویج پژوهشمحور کردن آموزش و مسئله‌محور کردن پژوهش؛ (4)
20. حمایت از به کار‌گیری فناوریها و روشهای جدید آموزشی در آموزش عالی؛ (4)
21. بازتعريف نظام ارتقاي اعضای هیأت علمی و پژوهشگران بر اساس ضوابط كيفي و اهداف و ارزشهای نقشۀ جامع علمی کشور؛ (4)
22. طراحی و استفاده از سازوکارهای انگیزشی مناسب برای جذب اعضای هیأت علمی متعهد و نخبه؛ (4)
23. تسهیل اخذ مجوز و فعالیت مؤسسات پژوهشی غیر دولتی و ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارتقای علمی پژوهشگران آنها؛(4)
24. ایجاد سازوکار مناسب برای حضور تماموقت اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و افزایش تعاملات علمي استاد و دانشجو در خارج از كلاس با تاکید بر شاگرد‌پروری؛ (4)
25. توسعة نظام آموزش الکترونیک و زیرساختهای فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش؛(5)
26. افزايش سهم آموزش دورة عمومي از بودجة دولت و عملیاتی كردن آن؛ (6)
27. تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تأسیس مدارس غیر دولتی، حمایت از فعالیتهای آموزشی، تشویق واقفین و خیرین و حمایت از گسترش مدارس موفق؛ (6)
28. حمایت از نهادهای غیر دولتی برای تولید و پشتیبانی از محتوا و تجهیزات آموزشي و کمک آموزشي؛ (6)
29. ایجاد نظام رتبه‌بندی مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت؛ (6)
30. ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ (6)
31. ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی‌های دانش‌آموزان و معلمان و عملکرد مدارس، مستقل از مؤسسات مجری آموزش؛ (6)
32. رصد دائمي شرایط محيطي به منظور پاسخگويي پيوسته و پويای آموزش و پرورش به نیازهای حال و آیندة جامعه؛ (7)
33. تربیت و توانمندسازي دانشآموزان در شئون دینی، خانوادگی، اجتماعی، زیستی و بدنی، هنری، حرفه‌ای، علمی و فناوری براي ورود به عرصههاي مختلف زندگي و جامعه و پرهيز از جهتگيري محض دورة آموزش عمومي به سمت آموزش عالي؛ (7)
34. بازنگری و بازتولید محتوا و روشهای آموزشی و پرورشی به منظور تعمیق تربیت اسلامی و حیات دینی و اعتقاد و التزام به ارزشهای انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان و دانشجویان و آشنایی آنان با فرهنگ و تمدن اسلامی؛ (7)
35. بازنگری در محتوا و روشهای آموزشی با تمرکز بر اصلاح بینش‌ها و مهارتها در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش به منظور انتقال مفاهیم پایۀ علمی، علاقمندسازی دانش آموزان به علم، ایجاد روحیه خودباوری و توانمندسازی ایشان؛ (7)
36. ارتقای جایگاه مهد‌کودک‌ها و آموزش پيش‌دبستاني  در نظام تعلیم و تربیت به منظور رشد خلاقیت‌ها و مهارت‌های لازم و روحیۀ جستجوگری؛ (7)
37. ایجاد سازوکارهای لازم براي رشد خلاقيتهاي علمي و هنري و مهارتي و تربيت تفکر منطقي و عقلاني و روحیه جستجو‌گری در دانش‌آموزان؛ (7)
38. تقویت و حمایت از آموزشهای مهارتی از طریق تمرکز در سیاستگذاری و نظارت به همراه تقویت مشارکت بخشهای غیر دولتی؛(7)
39. جهت‌دهی كتابها، نشريات، وبگاه‌ها (سايت‌ها) و وب‌نوشتهاي (وبلاگ‌هاي) آموزشي و كمك آموزشي در راستای تعلیم و تربیت اسلامی و اهداف تعيينشده در نظام آموزش و پرورش؛ (7)
40. تقويت جايگاه رشتههاي علوم انساني و معارف اسلامی در نظام آموزش و پرورش و جهتدهي نخبگان به سمت تحصيل در اين حوزه‌ها از طریق ارتقای کیفی محتوا و شیوه‌های آموزشی؛ (7)
41. ارتقا و افزایش جذابیت آموزش‌های قرآنی و اصلاح روش‌های آموزشی دینی و عربی؛ (7)
42. تقويت نظام استعداديابي و مشاوره و هدايت تحصيلي در آموزش عمومي و بازنگری و بازتولید محتوا و روش‌های آموزشی و پژوهشی به منظور تحقق نقش شایسته زن و مرد در جامعة اسلامی؛ (7)
43. تقویت تعامل مسجد و مدرسه به منظور ارتقای نقش آنها درتربیت دینی محله؛(7)
44. استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای معلمان به منظور طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌ها؛ (8)
45. استقرار نظام شايستهسالاري و طراحی سازوکارهایي براي مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مديريت‌های آموزش و پرورش؛ (8)
46. برنامهريزي براي گزينش و جذب نيروي انساني متعهد و متخصص براي حرفة معلمي و ارتقای مستمر سطح بینش و مهارت و دانش آنها؛(8)
47. طراحی و استقرار نظام جامع تربيت معلم؛ (8)
48. ارتقای سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان و طراحی سازوکار لازم براي تمركز بر تدريس و اختصاص بخشي از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه؛ (8)
49. افزايش اختيارات و مسئولیتهای مدیریت مدرسه در چارچوب برنامه‌ها و ارزشیابی مستمر آموزش و پرورش؛ (9)
50. افزایش همکاري اولياي دانشآموزان با مدرسه و آموزش خانواده‌ها؛ (9)
51. تدوين برنامة جامع مشارکت ميان خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي؛(10)
 
راهبرد كلان7
 جهتدهي آموزش، پژوهش، فناوري‏ و نوآوري به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي
راهبردهای ملي:
1.   ساماندهی نظام مدیریت پژوهش در کشور؛
2.   سياستگذاري و برنامه‌ریزی مستمر و پويا در حوزة علم و فناوري بر پاية تأمين نيازهاي جامعه و تحولات جهاني و دستیابی به مرجعيت علمي كشور
3.   سياستگذاري و برنامه‌ریزی در حوزۀ علوم و فناوریهای دفاعی و امنیتی با رعایت سیاستهای مصوب شورایعالی امنیت ملی؛
4.   توسعه و متوازنسازي زيرساخت، امكانات و تجهيزات، متناسب با سياستها و راهبردهاي پیشرفت علم و فناوري و نوآوري؛
5.   ارتقاي سطح شاخصهاي بهرهوري در نظام علم و فناوري و نوآوري كشور؛ 
6.  ساماندهی داوری علمی به منظور ارتقای کیفیت مجلات و انتشارات علمی؛
 
اقدامات ملي:
1.  ارزیابی و دسته‌بندی مؤسسات پژوهشی و تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب آنها بین وزارتخانه‌ها، دستگاههای علمی، صنعتی و اجرایی، شفاف سازی ماموریت آنها؛(1)
2.  ارتقاي کارآمدی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی با رویکرد تمرکز بر حل مسائل و رفع نیازهای دستگاههای مربوطه و تقليل انجام فعالیتهای پژوهشی قابل اجرا در سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی؛(1)
3.  طراحی سازوکارهای خاص ارتقای محققان مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرائی برای تشویق تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی؛(1)
4.  الزام دستگاههای اجرایی به تهیه اسناد تحول راهبردی علم و فناوری در حوزۀ مربوطه؛(2)
5.  تقويت آموزش و پژوهش و فناوري در حوزة‌های اولویت‌دار علم و فناوری و هدایت منابع و اعتبارات دولتی و عمومی آنها؛(2)
6.  حمایت از توسعة علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای؛(2)
7.  لحاظ‌نمودن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخصهای رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران؛(2)
8.  حمایت­ از حوزه­های علم و فناوری که برای حفظ استقلال کشور و رفع نیازهای اولیة جامعه شامل فرهنگ، سلامت، غذا، مسكن، اشتغال و ازدواج  ضروری­اند ؛‌(2)
9.  حمایت ويژه از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز در راستای تحقق مرجعیت علمی؛(2)
10. توسعه و تقویت سازوکارهای بهره‌گیری جامعه از توانایی و قابلیت‌های صاحبان مهارت و خبرگان بدون مدرک؛(2)
11. بازتعريف جايگاه و رسالت فرهنگستانها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در تحلیل جریان علمی کشور و ارائۀ پیشنهادات در توسعۀ مرزهای دانش و نظریه پردازی؛(2)
12. ایجاد نهاد هماهنگی برای برنامه‌ریزی اجرایی و اولویت‌بندی‌ در حوزۀ علوم و فناوری‌های دفاعی و امنیتی با حضور نمايندگان دستگاه‌های ذیربط (و رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی امنیت ملی)؛(3)
13. تدوین اسناد و الگوهای پیشرفت علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی؛(3)
14. حمایت از ایجاد و توسعة آزمایشگاه­های ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه­های اولویت­دار؛(4)
15. حمایت از ایجاد و توسعة شبکه­های آزمایشگاهی تخصصی در حوزه­های اولویت­دار و طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای مشارکت داوطلبانه در شبکه ؛ (4)
16. تدوین شاخص­های سنجش بهره­وری نظام علم و فناوری و پایش آنها؛(5)
17. حمایت از جوایز ملی تعالی و ارتقای عملکرد در نهادهای علم و فناوری و نوآوری؛(5)
18. تقویت سازوکارهای انگیزشی، معنوی، اعتباری و مادی به منظور ارتقای کیفیت داوریعلمی؛(6)
19. ایجاد سازوکارهای رتبه بندی داوران و استانداردسازی و آموزش شیوه‌های داوری علمی؛(6)
 
راهبرد كلان 8
 تربيت و توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهای متقي و کارآفرین و خودباور و خلاق و توانا در توليد علم و فناوري و نوآوري  متناسب با ارزشهاي اسلامي و نيازهاي جامعه
راهبردهای ملي:
1.  ارتقای نظام مشاور و استعداديابي و هدايت تحصيلي کشور؛
2.  بهبود هرم تركيب نيروي انساني نظام به منظور تحقق برنامه‌های رشد و توسعة نهادهای آموزشی و پژوهشی؛
3.  ارتقای شایستهسالاری براي انتصاب افراد در جایگاههای مدیریتی علم و فناوری؛
4.  ارتقای همکاری‌های علمي و تحقيقاتي در بين پژوهشگران، استادان، دانشجويان و طلاب در عرصههاي مختلف علم و فناوري؛
5.  ارتقای بهرهوري منابع انساني مؤسسات علمي و پژوهشي اعم از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تقويت روحية تلاش جهادي و گسترش تعاملات معلم و متعلم؛
6.              استفاده از حداکثر ظرفیت و تجارب نخبگان، دانشمندان، استادان، مديران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتي و غيردولتي و خصوصي در آموزش ‌و‌ پژوهش.
 
اقدامات ملي:
1.  طراحی و استقرار نظام جامع مشاور و استعداديابي و هدايت به منظور هدايت دانشآموزان و دانشجويان به سوي رشتههاي علمي متناسب با اولویتهای کشور بر اساس استعداد و علاقه‌مندي و تواناييهاي آنها و اولويتهاي كشور؛ (1)
2.  توسعة ظرفیت جذب و بهکارگيريِ منابع انساني متخصص کشور در مراکز علمي دولتي و غیردولتی؛ (2)
3.  بازتعريف نظام انتصاب و ارتقاي مديران نهادهاي آموزشي و پژوهشي، استادان و پژوهشگران بر اساس ملاكهاي كيفي و تقويت نظام شايستهسالاري در نهادهاي آموزشي و تحقیقاتی؛ (2,3)
4.  حمایت از فعالیت تمام وقت استادان با تأمین هزینه‌های رفاهی ایشان و فعالیت تمام وقت دانشجويان دورة دكترا با تأمين هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي ایشان با نظارت استادان راهنما؛ (5)
5.  اختصاص پژوهانه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در جهت حمايت از پايان‌نامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي ايشان با نظارت استادان راهنما؛ (5)
6.  توسعۀ مهارتهای تحقیقاتی استادان و محققان و پژوهشگران و دسترسی به منابع اطلاعاتی؛ (5)
7.  تدارك برنامههاي تربيتي و فرهنگي در سطوح مختلف در راستای تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی؛ (5)
8.  طراحی سازوکار همکاری پاره وقت نخبگان، دانشمندان، استادان، مديران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتي و غيردولتي در مؤسسات آموزشی ‌و‌ پژوهشی؛ (6)
 
راهبرد كلان 9
   تعامل فعال و اثرگذار در حوزة علم و فناوري با کشورهاي ديگر بهويژه كشورهاي منطقه و جهان اسلام 
راهبردهاي ملي:
1. توسعة زبان فارسي به عنوان يکي از زبانهاي علمي در سطح جهان؛
2. توسعه و تقويت شبكههاي مناسبات ملي و فراملي دانشمندان و پژوهشگران و همکاری بینالمللی با اولویت کشورهای اسلامی و کشورهای فارسی‌زبان ؛
3. اصلاح سازوکارها و قوانین استخدام، ارتقایمحققان و تخصیص مشوقها، راتبه‌هاي (بورسهاي) تحصيلي، فرصتهای مطالعاتی و پژوهانه‌ها براي افزايش همكاريهاي بينالمللي محققان ؛
4. همكاري فعال با جهان اسلام و ايفاي نقش پيشگامي براي توليد معرفت علمي مورد نیاز تمدن نوین اسلامي؛
5. برنامه‌ریزی به منظور كسب رتبة اول علم و فناوری در منطقه و جهان اسلام.
اقدامات ملي:
1.   افزايش پذيرش دانشجويان خارجي به منظور گسترش زبان فارسي و بسترسازي مرجعيت علمي كشور با اولويت کشورهای اسلامی و همسایه؛(1)
2.  تقويت جريان معادلسازي براي واژه‌هاي علمي بيگانه در تمام رشتهها و تأكيد بر نگارش مقالات علمي- تخصصي به زبان روان فارسي؛ (1)
3.  توسعه و ابداع روش‌های سهل و سریع فارسی آموزی؛ (1)
4.  حمايت از تأسيس رشتة زبان فارسي در دانشگاههاي مختلف جهان؛ (1)
5.  اصلاح و تحول در روشهای آموزش زبان به ویژه زبان عربی و انگلیسی در مقاطع آموزش عمومی؛ (2)
6.  ايجاد و توسعة نمايندگي‌های علمي و فناوري در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزههاي اولويتدار به منظور انتقال دستاوردها و تجارب جهانی در فناوریهای پیشرفته و صادرات دستاوردهاي جمهوری اسلامی ایران در عرصة فناوري به سایر کشورها؛ (2)
7.  همکاری بینالمللی با اولویت کشورهای جهان اسلام با توجه به مزیتهای نسبی و منابع هر کشور؛ (2)
8.  ايجاد شبكههاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور براي انتشار و تبادل دانش و فناوری متناسب با اولويتهاي ملي و بهرهگيري از فرصتهاي جهاني؛ (2)
9.  ایجاد پژوهشگاههای بین‌المللی فراملی به منظور توسعۀ همکاریهای بین‌المللی به ویژه با کشورهای جهان اسلام؛ (2)
10. تأکيد بر برگزاري سمينارهاي منطقهاي و بينالمللي و ترجمۀ آثار ايراني- اسلامي به زبانهاي مختلف منطقه و جهان؛ (2)
11. تقویت جریان اطلاعات مفيد در حوزة علم و فناوري و توسعۀ فعالیتهای انجمنهای علمی و نهادهاي پژوهشي کشور در سطح بینالمللی با اولویت کشورهاي جهان اسلام؛ (2)
12. ساماندهي تعامل و ارتباطات بین‌المللی در حوزة علم و فناوری بین سازمانها، مجامع، دانشمندان و متخصصان و افزایش برگزاری نشست‌های علمی مشترک؛ (2)
13. حمايت از طرحهای پژوهشی و فناوری بین‌المللی با سرمایهگذاری مشترک و تسهیل همکاریهای با مؤسسات فناوری خارجی و گسترش تعاملات فناورانه با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با روشهایی نظیر مشارکت در کنسرسیومها با رعایت سیاستهای نظام؛ (2)
14. فراهم آوردن بستر مشاركت دانشمندان ايراني در مجامع و مراكز برتر جهان و بهرهگيري از دانشمندان شناختهشده جهاني در ايران براي تبادل آرا و نظريات و معرفي پديدههاي نو علمي با اولويت کشورهاي جهان اسلام؛ (2)
15. تبديل پديدة خروج نخبگان به فرصتي براي گسترش نگرش و منطق انقلاب اسلامي به سراسر جهان ؛ (2)
16. ايجاد سازوكارهاي حمايتي، اعطای بورسهای تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی و پژوهانه براي افزايش همكاريهاي بينالمللي دانشگاهها و حضور آنها در مجامع و شبكههاي علمي بین‌المللی؛ (3)
17. تقويت و توسعة نظام‌مند همکاري دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي بزرگ و معتبر جهاني، بهويژه با دانشگاههاي جهان اسلام با اولویت دورههاي تحصيلات تکميلي و با انجام پژوهشهاي مشترک؛ (3)
18.       اصلاح قوانين و مقررات مربوط به انتقال فناوري به کشور و ایجاد و توسعة نهادهاي انتقال و بومی‌سازی فناوري از خارج به داخل و بالعکس؛(3)
19.       حمایت از مطالعات لازم برای شناسایی، نحوة توانمندسازی و نیازهای علمی و پژوهشی جهان اسلام و کشورهای منطقه؛ (4)
20.       ترجمه منابع علمی ایرانی اسلامی و ارسال کتب فارسی مرجع حاوی تولیدات و نظرات علمی دانشمندان کشور به مراکز و کتابخانه‌های معتبر جهان؛ (4)
21. بهرهگيري از فرصتهاي جهاني و توانمنديهاي ملي براي توسعه و تعالي حوزة علوم انساني و اجتماعي بر اساس مباني بينشي و ارزشي اسلام؛ (4)
22. مشارکت فعال در تنظيم معيارها و اهداف نظام اعتبارسنجي و رتبهبندي مراکز آموزش عالي در منطقه و جهان اسلام؛ (4)
23. تقويت و توسعة همکاري الهامبخش و اثرگذار با دانشگاههاي کشورهاي جهان اسلام و بهرهبرداری از ظرفیت دانشگاههای کشورهای پیشرو در علم و فناوری از طريق تبادل استاد و دانشجو و اجراي دورههاي آموزشي مشترک در رشتههاي اولويتدار؛ (4)
24. جلب مشارکت مؤثر متخصصان و پژوهشگران ايراني و غير ايراني مقيم خارج از کشور؛ (5)
25. حمايت از ارائة مقالات معتبر علمي در عرصة بينالمللي و ثبت اختراعات و اكتشافات؛ (5)
 
راهبرد كلان 10
متحول‌سازي و ارتقاي کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتني بر معارف اسلامي 
راهبردهاي ملي:
1.  توسعة هدفمند علوم انساني بر پاية فطرت الهی انسانها و معارف اسلامي و ساماندهی آموزش‌ها و پژوهش‌های آن؛
2.  تقويت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظور تولید علوم انسانی و هنر؛
3.  ترویج و تعمیق نقد و مناظره و گسترش کرسی‌های نظریه پردازی در حوزة علوم انسانی و هنر و معارف اسلامی؛
4.  گسترش گرايشهاي ميانرشتهاي در درون علوم انساني و بين رشته‌هاي علوم انسانی با سایر علوم، بر اساس نگرش اسلامي با رويكرد رفع نيازهاي علمي و اجتماعي؛
5.  ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعة كيفي علوم انساني و معارف اسلامي؛
6.  توسعه و بومی‌سازی هنر و علوم انسانی کاربردی و متناسب سازی رشته‌های آنها با نیازهای واقعی کشور؛
7.  ساماندهي و تقويت هدفمند آموزش زبانهای خارجی به منظور تحول کیفی در آن؛
8.  بسترسازي و تقويت ساختارهاي حمايتی براي رشد هنر متعهد؛
9.  حمايت از توسعة آموزش و پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در حوزة هنر متعهد؛
اقدامات ملي:
1.حمايت از توليد و کاربردی کردن علوم انسانی با جهتگيري اسلامي؛ (1)
2.ایجاد سازوکار روزآمدسازي محتوای آموزشی در رشتههاي علوم انساني و هنر مبتنی بر مبانی اسلامی و نظارت بر ارتقای کیفی آن؛  (1)
3.اصلاح آموزشهاي علوم انساني به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنيادي و تأکيد بر آموختن اصول و مباني و قواعد اساسي علوم مربوطه مبتنی بر مبانی اسلامی؛ (1)
4.توسعة پژوهشهاي بنيادي معرفتي در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي و ارائة توليدات علمي آنها به جهان؛ (1)
5.حمایت از تأسيس انجمن‌ها و پژوهشگاه‌ها و قطبهاي علمي مشترک بين حوزه و دانشگاه به منظور شکلگيري و تکوين ديدگاهها و نظريات اسلامي در حوزة علوم انساني؛ (2)
6.    طراحی و توسعة برنامههای پژوهشی، فرصت‌هاي مطالعاتی و آموزشی مشترک میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مراكز پژوهشي و آموزشي مشترك؛ (2)
7.    طراحی سازوکارهای لازم برای تربیت و جذب معلمان و مربیان و مدرسان دروس معارف اسلامی و علوم انسانی در مدارس و دانشگاهها با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه؛(2)
8.    تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و تقویت کرسیهای نظریه‌پردازی و نقد و مناظره جهت تولید علوم انسانی و تحقق مرجعیت علمی؛ (3)
9.    ایجاد سازوکارهای تشویق نظریه‌پردازان در حوزه‌های علوم انسانی و معارف اسلامی و انتشار دستاوردهای آنان؛ (3)
10. ارتقای جایگاه کرسیهای نظریه پردازی برای فعالیت در سطح بین المللی با تاکید بر جهان اسلام؛ (3)
11. ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت مواجهه انتقادی و تطبیقی با متون ترجمه‌ای در علوم انسانی؛ (3)
12. ايجاد گرایش‌های ميانرشتهاي بين شاخههاي علوم اسلامي و علوم انساني و سایر علوم؛ (4)
13. حمایت از مطالعات و ایجاد فلسفه‌هاي رشتههاي مختلف علوم بر پاية فلسفه و حکمت اسلامي؛ (4)
14. اصلاح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي برای جذب استعدادهای برتر در علوم انساني و معارف اسلامي؛ (5)
15. حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز نخبهپرور در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي؛ (5)
16. ايجاد نظام حمايت معنوی و اعتباری و مالي از پژوهش‌های علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي و حمايت از تأليفات، رساله‌ها، پژوهشها و سمينارهاي علمي تخصصي در اين زمينه؛ (5)
17. حمايت از توسعة پارك‌هاي علم و فناوري ويژه علوم انساني و هنر براساس نيازها و استعدادهاي منطقه‌اي و استاني؛ (6)
18. تقويت سازمانهاي مردمنهاد (سمن) و اجتماعات علمي- حرفهاي در حوزه پژوهشهاي علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي؛ (6)
19. بازنگري در توسعة کمی و کيفی رشتههاي علوم انساني و ميزان پذيرش دانشجو بر اساس نيازهاي جامعه و وجود فرصتهای شغلی؛ (6)
20. توسعة رشته‌های علوم ‌انسانی و هنر منوط به وجود منابع علمي متناسب با نگرش ‌اسلامي و مدرسان دارای صلاحیت و مسلط بر مباني اسلامي؛(6)
21. ساماندهي مؤسسات آموزش زبانهاي خارجي و متنوع سازی آموزش آنها از طریق شفاف سازی نیازهای کشور برای تعاملات بین المللی علم و فناوری؛ (7)
22. بومی سازی و تدوین برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی در زمینه آموزش زبانهای خارجی با توجه به فرهنگ اسلامی؛ (7)
23. تقويت استفاده از زبان فارسي در حوزههاي تخصصي علوم با تأکيد بر معادلسازي مفهومی براي اصطلاحات تخصصي و ترویج آنها در مجامع علمی و تلاش برای تبدیل زبان فارسی به زبان علم؛ (7)
24. حمايت از توليدات هنري با رویکرد معرفی ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس؛ (8)
25. حمایت از تولیدات هنری به منظور تقويت جلوههاي عملي و ملموس هنر متعهد در شئون مختلف زندگي و احیای هنرهای سنتی فراموش شده؛ (8)
26. تدوين نظام ثبت حقوقي آثار هنري؛(8)
27. تقويت و راهاندازي حوزههاي میانرشتهاي بين هنر و ديگر رشتههاي علوم بر اساس آموزه‌های اسلامي به ویژه فلسفه و فقه و هنر؛ (9)
28. تدوين و گسترش و تعميق دروس مربوط به مباني نظري هنر متعهد و توسعة رشته‌های هنرهای محلی و منطقه‌ای در چارچوب فرهنگ اسلامی؛ (9)
29. هدایت آموزش و پژوهشهای هنری برای نیل به هنر متعهد و نقد و ارزیابی جلوه‌های هنری حاکم بر زندگی امروز؛ (9)
30. زمینه‌سازی و تقویت مطالعات برای معرفي هنرمندانة معارف اسلامي به منظور افزایش اثرگذاري معارف ديني در جامعه؛ (9)
31. حمایت از تاسیس و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و پژوهشی هنر اسلامی با مشارکت حوزه‌هاي علميه؛ (9)
 
راهبرد كلان 11
جهت‌دهي به چرخة علم و فناوري و نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر در حوزة علوم پزشكي و سلامت
راهبردهاي ملي:
1.  توسعه و بومی‌سازی علوم و فناوريهاي سلامت در کشور ؛
2.  توسعة آموزش و پژوهش در زمينة ترويج شيوههاي زندگي سالم و اسلامي و نيز عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و بهداشت؛
اقدامات ملي
1.  توسعة آموزشها و پژوهشهاي حوزة تغذيه و پيشگيري، به منظور بهرهمندي از مواد غذايي سالم و حفظ سلامت جامعه؛ (1)
2.  توليد دانش با تأكيد بر بيماريها و معضلات بومي؛ (1)
3.  تقويت ارتباط علوم سلامت و باليني و طب سنتی اسلامی-ایرانی با علوم پایه و علوم اسلامي و علوم ‌انساني و علوم اجتماعي؛ (1)
4.  ساماندهی بازار محصولات و تجهیزات سلامت در کشور به منظور حمایت از تولید علم و فناوریهای بومی ؛(1)
5.  توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصة سلامت به منظور ایجاد نظام سلامت الکترونیک با رعایت اخلاق اسلامی و امنیت اجتماعی و حریم خصوصی؛ (1)
6.  تقويت نظام آموزشي با رویکرد تربيت سرماية انسانيِ متخلق به اخلاق حرفهاي مبتني بر تعاليم اسلامي؛ (2)
 
راهبرد كلان 12
جهت‌دهي به چرخة علم و فناوري و نوآوري براي ايفاي نقشآفريني مؤثرتر در حوزة فني و مهندسي
راهبردهاي ملي:
1.  توجه ويژه به توسعة نيازمحور علوم و فناوری‌های مهندسی براي توليد و جذب فناوري با توان رقابتي و ثروت‌‌آفريني همراه با حفظ محيط زيست و الگوي صحیح مصرف و رعایت اخلاق حرفه‌ای؛
2.  تقويت ساختارهاي حمايت از توسعۀ تقاضامحور فعالیتهای فنی و مهندسی؛
اقدامهاي ملي:
1.  تقویت شرکتهای فنی و مهندسی به منظور کسب توان طراحی مفهومی و پایه؛(1)
2.  حمایت از شرکتهای طراحی مهندسی برای مشارکت در طرح‌های بین المللی؛(1)
3.  ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تحصیل و تشویق صادرات و خدمات فنی و مهندسی؛(1)
4.  واگذاري طرحهای کلان ملي پژوهش و فناوري به متخصصان داخلي به منظور ارتقاي خودباوري و توانمندي ملي و درجهت تأمين نيازهاي آتي کشور و جهان؛(1)
5.  تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌ای مهندسی و ترویج و نظارت بر رعایت آنها؛ (1)
6.  تشويق دانشآموختگان فنی و مهندسی به سمت ايجاد شرکتهاي دانشبنيان خصوصي و تعاوني در پارکها و مراکز رشد علم و فناوري از طريق ارائۀ تسهيلات خاص به آنها؛(2)
7.  توسعه و ساماندهی نظامهاي مهندسي به منظور افزایش کارآمدی و پاسخگویی آنها؛(2)
8.  حمایت از شرکتهای طراحی و مهندسی به منظور کاربردی کردن دانش فنی تولید شده در پژوهشگاهها و دانشگاهها؛(2)
 
راهبرد كلان 13
 توسعه و تعميق و تقويت آموزش و پژوهش در حوزة علوم پايه
راهبردهاي ملي:
1.  تشویق و هدایت مؤسسات علمی و آموزشی در توسعة علوم پایه به منظور گسترش مرزهاي علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه؛
2.  افزایش بهره‌وری نهادها و زيرساختها در حوزۀ علوم پايه؛
اقدام‌هاي ملي:
1.  تعریف طرحهاي کلان ملي و حمایت از آنها در حوزه‌های اولویت‌دار و افزایش سرمایه گذاری بخشهای صنعت و بازار در آنها؛ (1)
2.  الزام و تشویق طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای به هزینه‌کرد بخشی از اعتبارات خود در پژوهشهای علوم پایة مرتبط ؛(1)
3.  تشویق نظریه‌پردازی در علوم پایه برای کشف مسيرهاي جديد و ميانبر علمي؛ (1)
4.  بازنگری و ارتقای روش‌ها و محتوای آموزش علوم پایه در کلیه سطوح تحصیلی؛ (1)
5.  تقویت تعامل میان علوم پایه با سایر علوم؛ (1)
شبکه‌سازی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در حوزۀ علوم پایه به منظور افزایش هماهنگی و همکاری و تقویت تحقيقات بينرشتهاي از طریق اشتراک امکانات و تجهیزات، تقسیم کارهای پژوهشی و جذب نخبگان علمی؛(2)
[1] شماره انتهاي هر اقدام ملي مشخص كننده شماره راهبرد ملي مربوطه است.