تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کمیته پژوهش


اسناد کمیته پژوهش

.1 بررسی محیط اقتصادي جمعیت شناختی حاکم برنظام ملی علم، فناوري و تبیین انواع و چگونگی تأثیرات آنها بر یکدیگر
. 2بررسی محیط سیاسی قانونی حاکم بر نظام ملی علم، فناوري و نوآوري ایران و تبیین انواع و چگونگی تأثیرات آنها بر یکدیگر
.3 بررسی محیط فرهنگی اجتماعی حاکم بر نظام ملی علم، فناوري و نوآوري ایران و تبیین انواع و چگونگی تأثیرات آنها بر یکدیگر
.4 تدوین برنامه تحول در دانشهاي اجتماعی
.5 تدوین برنامه تحول در دانشهاي انسانی
.6 تدوین برنامه تحول در دانشهاي علوم پایه
.7 تدوین برنامه تحول در دانشهاي پزشکی) تدوین برنامه تحول نظام ملی پژوهش و نوآوري سلامت(
.8 تدوین برنامه تحول در دانشهاي دینی
.9 تدوین برنامه تحول در دانشهاي کشاورزي
. 10 تدوین برنامه تحول در دانشهاي مهندسی
. 11 تدوین برنامه تحول در دانشهاي هنري
12. آینده نگري و تعیین اولویت هاي علم و فناوري) پروژه هاي 1،2 و 3 در چارچوب طرح پیشنهادي به دبیرخانه شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري(
13. گزارش پروژة پایلوت آیند ه نگاري مناسب ترین فناور ي هاي) 1404 پامفا (1404
14. الگوي تعیین اولویت هاي پژوهش و فناوري مبتنی بر نیازها و مزیت هاي ملی
15. الگوي تعیین اولویت هاي پژوهش و فناوري مبتنی بر نیازها و مزیت هاي بخشی
16. سرعت بخشیدن به اجراي الگوي تعیین اولویت هاي پژوهش و فناوري
17. یکپارچه سازي و هماهنگ کننده پروژه ها
18. منشور و تعریف پیشنهادي نقشه جامع علمی کشور
19.طرح پیشنهادي نحوه اجرایی نمودن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمینه توسعه علم و فناوري
20. سند کوتاه مدت توسعه علم و فناوري کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه ) اهداف،سیاستها و راهبردها(
21. سند کوتاه مدت توسعه علم و فناوري کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه ) برنامههاي اجرایی پیشنهادي(
22.سند کوتاه مدت توسعه علم و فناوري کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه) اسناد پشتیبان (
23.سند توسعه علمی کشور)پیش نویس (
24. پیش نویس سند بهبود و توسعه نظام ملی نوآوري ایران
25. نقشه جامع علمی کشور در بخش پژوهش