تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کمیته علوم کاربردي


اسناد کمیته علوم کاربردي

1. ارائه چارچوب نقد سیاست هاي توسعه گزارش اول: مرور ادبیات نظام هاي نوآوري ملی و بخشی از منظر استخراج چارچوبی براي نقد سیاست هاي دولت
2.ارائه چارچوب نقد سیاست هاي توسعه گزارش دوم: ارائه چارچوب نقد سیاست هاي توسعه ICT
3. اقتصاد دانش محور
4. تحلیل تحولات و رویدادهاي جهانی بیوتکنولوژي
5. بررسی وضعیت علوم کشاورزي و منابع طبیعی بري جهت گیري آینده(گزارش اول)
.6 متمم گزارش اول بررسی وضعیت علم در رشته هاي کشاورزي و منابع طبیی براي جهت گیري آینده
.7 بررسی وضعیت علوم کشاورزي و منابع طبیعی براي جهت گیري آینده(گزارش دوم)
8 .مطالعه تطبیقی چگونگی پذیرش دانشجو در رشته هاي کشاورزي
.9 گزارش نهایی بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور براي جهت گیري آینده
10. بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه بنگاه هاي صنایع نوین(گزارش اول) 2. بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه صنایع High-Tech با تأکید بر
سیاست هاي حمایت از ایجاد و تقویت شرکت هاي تازه تأسیس تکنولوژي محور 11.بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه بنگاه هاي صنایع نوین (گزارش سوم)(ویرایش نخست)
12. بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه صنایع High-Tech با تأکید بر سیاست هاي حمایت از ایجاد و تقویت شرکت هاي تازه تأسیس تکنولوژي محور
13.بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه بنگاه هاي صنایع نوین(گزارش چهارم)
14. بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه بنگاه هاي صنایع نوین(گزارش دوم)
15. بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه صنایع نوین(گزارش پنجم)
16.بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه بنگاه هاي صنایع نوین(گزارش ششم)
17. بررسی ابزارهاي سیاستی حمایت از توسعه بنگاه هاي صنایع نوین(گزارش هفتم)
18. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech آفریقاي جنوبی سیاست نوآوري
19. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech ایرلند ( 1) نگاهی به اقتصاد و تکنولوژي
20. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech ایرلند ( 2) نگاهی به سیاست هاي صنعتی
21. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech برزیل تجربه توسعه تکنولوژي و سیاست هاي نوآوري
22. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech تایلند ( 1) تجربه توسعه علم و تکنولوژي
23.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech تایلند ( 2) سیاست ها و ضوابط توسعه سرمایه گذاري
24. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech تایلند ( 3) آسیب شناسی نظام ملی نوآوري
25. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech چین ( 1) سیاست هاي توسعه علم و تکنولوژي
26. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech چین ( 2) ساختار سازمانی توسعه علم و تکنولوژي
27. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech چین ( 3) علم و تکنولوژي چین در آغاز هزاره سوم
28. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech چین ( 4) اصلاحات و توسعه: دگردیسی دوگانه چین
29. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech چین ( 5) سرمایه گذاري مستقیم خارجی و گشایش درهاي اقتصادي چین
30. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech سنگاپور ( 1) نمونه یک اقتصاد پیشرفته مبتنی بر تکنولوژي هاي برتر
31. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech سنگاپور ( 2) مدل توسعه تکنولوژي و نوآوري
32. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech فلسطین اشغالی تجربه توسعه تکنولوژي
33. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی مدلی براي کشورهاي درحال توسعه
34.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi - Tech کره جنوبی ( 1) برنامه توسعه اقتصادي ( 1996 1962 ) نقش دولت کره در توسعه اقتصادي
35. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 2) چشم انداز-2025 سیاست هاي دولت براي توسعه علم و تکنولوژي در ربع اول قرن 21
36.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 3) سیاست هاي صنعتی کره در سال 2020 اولویت هاي کره جنوبی در حوزه تکنولوژي صنعتی
37. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 4) چشم انداز2025 جهت گیري هاي توسعه علم و تکنولوژي در ربع اول قرن 21
38. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 5) نظام ملی نوآوري – توصیه هاي چشم انداز 2025 توصیه هاي چشم انداز 2025 براي توسعه نوآوري در قرن 21
39.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 6) مدل توسعه تکنولوژي صنعتی
40. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 7) قوانین جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی
41.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 8) چشم انداز سرمایه گذاري خارجی
42. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 9) سیاست هاي علم و تکنولوژي در قرن 21
43.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 10 ) نظام ملی نوآوري – بخش اول
44. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 11 ) نظام ملی نوآوري – بخش دوم
45.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech کره جنوبی ( 12 ) دینامیک یادگیري تکنولوژي در فرایند صنعتی شدن
46. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech مالزي ( 1) برنامه پنج ساله هشتم توسعه صنعتی
47. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech مالزي ( 2) گزارش پیشرفت برنامه هفتم توسعه صنعتی (2000- 1996) :
48. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech مالزي ( 3) تقویت انکوباتورهاي تکنولوژي
49. بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech مالزي ( 4) برنامه هاي توسعه تکنولوژي
50.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech مالزي ( 5) دولت، نوآوري و سیاست تکنولوژي
51.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech هند ( 1) سیاست هاي نوآوري – افزایش منابع انسانی ماهر
52.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech هند ( 2) سیاست هاي نوآوري - مشوق هاي مالی، مالیاتی و تأمین سرمایه گذاري ریسک پذیر
53.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech هند ( 3): چشم انداز 2020 براي هزاره سوم
54.بررسی تطبیقی سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech هند ( 4): تجاري سازي تکنولوژي جدید
55.سیاست هاي توسعه صنایع Hi-Tech در برنامه جامع توسعه صنعتی در کشورهاي چین، کره جنوبی، تایوان، هند ، برزیل و ژاپن واحد طرح و برنامه ((1
56.رویدادها و تحلیل هایی پیرامون توسعه صنایع Hi–Tech در کشورهاي چین، کره جنوبی، هند و مالزي
57. فرایند توسعه تکنولوژي و نظام نوآوري در بخش هاي مختلف صنعت) گزارش اول(
58.فرایند توسعه تکنولوژي و نظام نوآوري در بخش هاي مختلف صنعت )گزارش دوم (
59.فرایند توسعه تکنولوژي و نظام نوآوري در بخش هاي مختلف صنعتی)گزارش سوم(
60. فرایند توسعه تکنولوژي و نظام نوآوري در بخش هاي مختلف صنعتی)گزارش چهارم(
61.فرایند توسعه تکنولوژي و نظام نوآوري در بخش هاي مختلف صنعت) گزارش پنجم(
62.فرآیند توسعه تکنولوژي و نظام نوآوري در بخش هاي مختلف صنعت)گزارش ششم(
63.شناسایی نهادهاي سیاست گذار و پشتیبان صنایع Hi-Tech در ایران
64.شناسایی و طراحی الگوریتم بهینه آینده پژوهی) آینده نگاري - ره نگاشت ( در صنایع نوین ایران) گزارش اول (
65. شناسایی و طراحی الگوریتم بهینه آیند ه پژوهی) آینده نگاري - ره نگاشت ( در صنایع نوین ایران)گزارش دوم(
66.شناسایی و طراحی الگوریتم بهینه آینده پژوهی) آینده نگاري - ره نگاشت ( در صنایع نوین ایران)گزارش سوم(
67.شناسایی و طراحی الگوریتم بهینه آینده پژوهی) آینده نگاري ره نگاشت ( در صنایع نوین ایران)گزارش چهارم(
68.نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم کاربردي