تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کمیته علوم پایه


اسناد کمیته علوم پایه

1. معرفی کمیته تخصصی- موضوعی علوم پایه
2. اسناد بررسی اولویتهاي علمی و کاربردي علوم پایه در کشور
3. سیاست ها و راهبردهاي تحقیقات سلول هاي بنیادي
4. گزارش پیشرفت مرحله دوم و سوم طرح پژوهشی وضعیت علوم پایه در ایر ان و پیشنهاد براي آینده
5. گزارش نهایی فاز اول طرح پژوهشی وضعیت علوم پایه در ایران و پیشنهاد براي آینده
6. گزارش نهایی فاز اول طرح پژوهشی وضعیت علوم پایه در ایران و پیشنهاد براي آینده جلد سوم (خلاصه)
7. نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم پایه
اسناد کمیته فناوري
1.تحلیل تاریخی، توانمندي هاي موجود، اهداف، راهبردها و الزامات توسعه فناوري
2. بررسی و ارزیابی نظام موجود توسعه فناوري و نوآوري کشور (با استفاده از رویکرد نظام ملی نوآوري)
3. الگوها، معیارها و شاخص هاي تعیین اولویت پژوهش و فناوري
4. چشم انداز و سیاست هاي فناوري جمهوري اسلامی ایران
5.چشم انداز و جهت گیري هاي استراتژیک فناوري
6. بررسی و ارزیابی وضع موجود فناوري کشور
7. خلاصه اسناد پشتیبان سند فناوري نقشه جامع علمی کشور (رویکرد کوتاه مدت)
8.چشم انداز، مأموریت ها، ارزش ها، راهبردها و الزامات
9. نقشه فناوري کشور (چشم اندازها، حوزه هاي ا ولویت دار، سیاست هاي مطلوب و راهبردها)
10. گزارش نشست هاي کمیته فناوري نقشه جامع علمی کشور
11.خلاصه سند راهبردي فناوري کشور (رویکرد کوتاه مدت)
12. سند فناوري نقشه جامع علمی کشور (خلاصه و تلفیق اسناد پشتیبان)
13.نقشه جامع علمی کشور در بخش فناوري