تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کمیته علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر


اسناد کمیته علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر

1. کارگروه ادبیات، زبان شناسی و زبان ها گزارش جمع بندي و تلفیق » تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه ادبیات، زبان شناسی و زبان ها«
2. سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان شناسی (خلاصه گزارش )بررسی و تحلیل وضعیت رشته علمی زبان شناسی در راستاي تدوین نقشه جامع علمی کشور
3.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی(گزارش تفصیلی)
4. سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی (ویرایش اول)
5.کارگروه ادبیات، زبان شناسی و زبان ها سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات انگلیسی (خلاصه گزارش) تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سایر زبان ها (خلاصه گزارش)
6.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان عربی (گزارش تفصیلی)
7.سند شیوه نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور در بخش ادبیات، زبا ن شناسی و زبا ن ها
8.سند نقشه جامع علمی کشور در بخش علوم انسانی
9.گزارش وضعیت رشته حقوق در مقطع کارشناسی
10.گزارش وضعیت نظام آموزشی و پژوهشی رشته حقوق جزا و جرم شناسی در ایران
11.گزارش وضعیت رشته حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
12.گزارش وضعیت رشته حقوق عمومی و حقوق بشر
13.گزارش وضعیت رشته حقوق بین الملل
14.گزارش وضعیت رشته حقوق اقتصادي و حقوق مالکیت فکري در مقطع کارشناسی ارشد
15. سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی
16.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه حقوق
17. بررسی وضعیت علم حقوق براي جهت گیري آینده
18.ملاحظات تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه منطق کمیته فرعی تخصصی منطق
19.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه فلسفه
20.کارگروه علوم انسانی سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه روانشناسی کمیته فرعی تخصصی روانشناسی
21. گزارش کمیته فرعی تخصصی علوم قرآن و حدیث
22. سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه تربیت بدنی کمیته فرعی تخصصی تربیت بدنی
23.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه مطالعات زنان
24. ارزیابی کیفیت و کمیت آموزش تاریخ در گروه هاي تاریخ دانشگاه هاي ایران
25. بررسی نظرات متخصصان در رشته علوم تربیتی
26. سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد گزارش کمیته تخصصی اقتصاد دانشکده اقتصاد
27.سند شیوه نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد
28. سند نقشه جامع علمی کشور در بخش علوم اجتماعی (برداشت اول)
29.گزارش تلفیقی نقشه جامع علمی کشور در حوزه هاي علوم اجتماعی خاص
30.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته انسان شناسی
31.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته ارتباطات اجتماعی
32.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته جمعیت شناسی
33.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته برنامه ریزي اجتماعی
34.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته تعاون و رفاه اجتماعی
35.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته مددکاري اجتماعی
36.سند شیوه نامه تحقیق و تد وین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاص
37.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه مدیریت
38.سند نقشه جامع علمی کشور در گرایش هاي رشته مدیریت
39. نظام آموزش مدیریت در ایران
40. مصاحبه هاي اکتشافی کارگروه مدیریت در تدوین نقشه جامع علمی کشور (جلد1)
41. مصاحبه هاي اکتشافی کارگروه مدیریت در تدوین نقشه جامع علمی کشور (جلد 2)
42.مصاحبه هاي اکتشافی کارگروه مدیریت در تدوین نقشه جامع علمی کشور (جلد 3)
43. مصاحبه هاي اکتشافی کارگروه مدیریت در تدوین نقشه جامع علمی کشور (جلد 4)
44.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه هنر و معماري
45.سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم سیاسی
46.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته مطالعات راهبردي و امنیتی در ایران
47.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته روابط بین الملل براساس سند چشم انداز
48. کارگروه علوم اجتماعی گزارش عمومی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته اندیشه سیاسی
49.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته سیاستگذاري عمومی نقشه راه سیاستگذاري عمومی
50.سند نقشه جامع علمی کشور در رشته مطالعات منطقه اي
51.گزارش و طرح اسناد پشتیبان تحقیق کارگروه علوم سیاسی
52. نظرات اساتید فرهیخته و کارشناسان حوزه مطالعات منطقه اي
53.نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم ارزشی و معرفتی (علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر) (خلاصه)