تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کمیته سلامت و علوم زیستی


اسناد کمیته سلامت و علوم زیستی

1.مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه آموزش
2.مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه ارائه خدمات سلامت
3.مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه بایوتکنولوژي
4.مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه پزشکی مولکولی
5.مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه پژوهش
6. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه تجهیزات پزشکی
7. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه دارو
8. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه سلامت زنان
9.مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه فناوري اطلاعات
10. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه محیط زیست
11. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه مدیریت
12. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه منابع انسانی و مالی
13. مشروح مذاکرات هم اندیشی کارگروه نانوفناوري
14. اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (جلد اول)
15. اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (جلد دوم)
16. اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (جلد سوم)
17. تحلیل برنامه هاي استراتژیک دانشگاه ها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
18. گزارش وضعیت رشته دامپزشکی به منظور تدوین نقشه جامع علمی کشور
19.اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (جلدچهارم)
20.اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (جلد پنجم)
21. پروژه آینده نگاري فناوري در نظام سلامت برنامه اقدام کارگروه هاي تیپ
22. اسناد پشتیبان کارگروه هاي آینده نگاري در حوزه سلامت تحلیل وضعیت مراکز تحقیقاتی
23.نتایج جلسات کارگروه هاي تخصصی آینده نگاري در کمیته سلامت
24.گزارش عملکرد کمیته تخصصی سلامت و علوم زیستی و کارگروه هاي تخصصی
25.تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبري و اسناد بالادستی نظام ملی نوآوري سلامت
26.نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (ضرورتها، تجربیات و مفاهیم)
27.نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (مفاهیم آینده نگاري)
28. کتاب اول از مجموعه منابع اطلاعاتی : بررسی و تحلیل وضعیت و روند ثبت پتنت در حوزه هاي مختلف نظام سلامت در ایران، منطقه و جهان
29. کتاب دوم از مجموعه منابع اطلاعاتی تحلیل وضعیت بیماریهاي غیرواگیر و عوامل خطرزاي مربوطه
30.نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت
31.اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت (جلد ششم)