تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کمیته آموزش


اسناد کمیته آموزش

.1 فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسلام
.2 بررسی ویژگی هاي انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامی ایران در افق بیست ساله ( (1384- 1404
3. منشور تحول بنیادین آموزش و پرورش
4. گزارش مقایسه برخی از شاخص هاي آموزشی کشورهاي منطقه در دوره ده ساله منتهی به سال 1384 اولین سال اجراي سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران
5.گزارش ارزیابی میان دهه برنامه آموزش براي همه
6. بررسی وضعیت علم در کشور براي جهت گیري آینده
7.بررسی فرصتها و تهدیدهاي آموزش و پرورش کشور با نظر به محیط علمی و نظام آموزش عالی
8.بررسی فرصتها و تهدیدهاي آموزش و پرورش کشور با نظر به محیط علمی و نظام آموزش عالی)گزارش خلاصه(
9. بررسی وضعیت موجود عملکرد یا دگیري در نظام آموزش فنی و حرفه اي و تربیت حرفه اي - اقتصادي)نگارش سوم(
10.توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی طی برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
11.مبانی نظري احصاء شاخص هاي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش
12.طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش – مقدمه و کلیات)گزارش تلفیق نتایج مطالعات راهبردي(
13.طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش - فلسفه تربیت جمهوري اسلامی ایران)گزارش تلفیق نتایج مطالعات راهبردي(
14.طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش - فلسفه تربیت رسمی و عمومی آموزش و پرورش جمهوري اسلامی ایران)گزارش تلفیق نتایج مطالعات راهبردي( )ویرایش سوم(
15. طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش - چکیده مطالعات محیط هاي مؤثر بر آموزش و پرورش)سطح ملی (
16.رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسلامی ایران
17. سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
18.نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش