تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد کارگروه تنظیم و نگارش نقشه


اسناد کارگروه تنظیم و نگارش نقشه

.1 سند توسعه پژوهش و فناوري وزارت نیرو طی برنامه چهارم توسعه
.2 سند راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی کشور)تنظیم براساس ماده 43 برنامه چهارم(
.3 پیش نویس چشم انداز آینده صنعت نفت جمهوري اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش.
.4 برنامه توسعۀ کیفی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره 1386-1390
.5 نگاهی اجمالی بر وضعیت بیوتکنولوژي در ایران
6.نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش) خلاصه(
7. نقشه جامع علمی کشور در بخش پژوهش
8. نقشه جامع علمی کشور در بخش فناوري
9.نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم پایه
10. نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم ارزشی و معرفتی) علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر) (خلاصه(
11.نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم کاربردي
12.نقشه جامع علمی کشور درحوزه سلامت و علوم زیستی
13.نقشه جامع علمی کشور در حوزه تعیین اولویت هاي ملی
14.مروري بر منابع نقشه جامع علمی کشور
15.نقدها و نظرات ارائه شده در مراحل تدوین نقشه جامع علمی کشور
16.تدوین راهبرد تولید علم و فناوري در جمهوري اسلامی ایران در راستاي تحقق چشم انداز بیست ساله
17.ساختار علمی و تکنولوژیک فدراسیون روسیه
18. دستاوردهاي انقلاب اسلامی در علم و فناوري
19. مبانی نظري، اهداف، اصول حاکم و راهبردها)ویراست دوم(
20. شوراي تخصصی نقشه جامع علمی کشور)دستور جلسات، خلاصه مذاکرات و مصوبات(
21. کمیسیون تلفیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور)دستور جلسات، خلاصه مذاکرات و مصوبات(
22. کارگروه تنظیم و نگارش)دستور جلسات، خلاصه مذاکرات و مصوبات(
23. کمیته منتخب نهایی سازي نقشه جامع علمی کشور)دستور جلسات، خلاصه مذاکرات و مصوبات(
24. اعضاي همکار در تدوین نقشه جامع علمی کشور
25.مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق شوراي تخصصی نقشه جامع علمی کشور

26. مشروح مذاکرات جلسه نگاشت نهادي