تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد طرح تحول راهبردي علم و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناروي


اسناد طرح تحول راهبردي علم و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناروي

.1 گزارش تطبیقی عوامل و موانع فرهنگی اجتماعی رشد علم و فناوري در جوامع همگن و پیشرفته)نسخه اول(
.2 پیشینه و جمع بندي پژوهش هاي انجام شده پیرامون عوامل اجتماعی فرهنگی تحول علم و فناوري در ایران
.3 عوامل و موانع فرهنگی اجتماعی رشد علم و فناوري
.4 فاز دوم: تعیین شاخصهاي لازم براي تحلیل ثانویه و فراتحلیل داده ها
5.فاز دوم: تحلیل تبیینی تاریخی از تحولات علم و فناوري در ایران
6. سیاستهاي پیشنهادي اجتماعی و فرهنگی تحول علم و فناوري
7.پیشینه پژوهش و بررسی عناصر فرهنگی اجتماعی سیاستهاي توسعه علم و فناوري در جهان
8. خلاصه گزارش طرح راهبردهاي فرهنگی اجتماعی تحول علم و فناوري
9. اولویت بندي نیازهاي حال و آینده جامعه ایرانی
10. اولویتها و محورهاي مطالعاتی و پژوهشی فرهنگی و اجتماعی تحول علم و فناوري
11. گزارش تفکر ارزشی)ویرایش اول(
12. مبانی ارزشی و بینشی علم و فناوري
13.کلیدواژه هاي نقشه جامع علمی کشور
14.گزارش ادبیات نظري نقشه علم و فناوري
15. گزارش عوامل کلیدي) ویرایش اول (
16. گزارش روش شناسی) ویرایش پنجم (
17.گزارش روش شناسی سناریونگاري)ویرایش سوم(
18.گزارش تعیین قلمرو)ویرایش چهارم(
19.گزارش نیروهاي پیشران)ویرایش پنجم(
20. گزارش پابرجایی برنامه ها و راهبردها)ویرایش اول(
21. گزارش حوزه هاي مرزشکن علم و فناوري)ویرایش اول(
22.گزارش فرصت هاي جهانی علم و فناوري)ویرایش دوم(
23.مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهاي منتخب
24.مطالعه و شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوري کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهاي منتخب)ترکیه، ژاپن، ایالات متحدة آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، انگلستان، هند، پاکستان، مالزي(
25. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکافِ علم و فنّاوري کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهاي منتخب)ترکیه، ژاپن، ایالات متحدة آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلستان، هندوستان، پاکستان و مالزي(
26. پیشنهاد نگاشت نهادي مطلوب نظام علم، فناوري و نوآوري کشور در افق 1404
27. خلاصه گزارش پروژه نگاشت نهادي نظام علم، فناوري و نوآوري کشور
28. فازهاي سوم و چهارم پروژه نگاشت نهادي نظام علم وفناوري
29. طراحی و ترسیم نقشه وضع موجود و وضع مطلوب در رشته هاي مورد بررسی
30.گزارش کشورهاي منتخب و تحلیل آنها) ویرایش دوم(
31.گزارش تحلیلی کشورهاي منتخب) ویرایش اول(
32. مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوري کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهاي منتخب)ترکیه، ژاپن، ایالات متحدة آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، انگلستان، هند، پاکستان، مالزي(
33.پیشنهاد نگاشت نهادي نظام مطلوب نهادي درحوزه هاي موضوعی علم و فناوري
34. وضعیت نظام سلامت ایران: چالش ها و راهکارها
35. نیات رهبران و نظرات خبرگان در خصوص توسعه علم و فناوري و مشروح مصاحبه با رهبران عالی علم و فناوري کشور
36. خلاصه گزارش گروه ذهن کاوي طرح تحول نظام علم و فناوري
37.سناریوهاي علم و فناوري در جهان و ایران
38.آینده نگري، چشم انداز و سناریوهاي علم و فناوري جمهوري اسلامی ایران
39.سند تحول راهبردي علم و فناوري کشور